Condicions de venda

CONDICIONS GENERALS PRÈVIES A la CONTRACTACIÓ

a) Aquestes Condicions Generals regularan expressament les relacions comercials sorgides entre Anna *Torruella Alsina (d’ara endavant *PUNTDEMEL) i els Usuaris Particulars (segons aquest terme es defineix en l’Avís Legal) que, a través del lloc web www.puntdemel.com (d’ara endavant, el “Lloc web”) de titularitat d’Anna *Torruella Alsina, adquireixin els productes que ofereixi a cada moment als Usuaris Particulars específicament per a la seva venda online (d’ara endavant, els “Productes”) (d’ara endavant, els “Clients”).
b) Aquestes Condicions Generals han estat elaborades de conformitat amb el que s’estableix en la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de Contractació, el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, la Llei 3/2014 de 27 de març per al qual es modifica el Text Refós de la Llei General per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, i la Llei 7/1996, de 15 de gener, d’Ordenació del Comerç Minorista.
c) *PUNTDEMEL podrà modificar de manera unilateral, en qualsevol moment que consideri oportú, la configuració i contingut de les presents Condicions Generals. Això no obstant, les Condicions Generals aplicables a una determinada transacció seran les vigents en el moment de la formalització d’aquesta.
d) Els termes i condicions aplicables a la compra dels Productes oferts per a la venda al públic per part de *PUNTDEMEL a través del seu Lloc web www.puntdemel.com seran tots aquells que es descriuen en les presents Condicions Generals i que es detallaran en el Lloc web al llarg del procés de compra online. A través de la utilització del Lloc web, els usuaris declaren conèixer i acceptar els diferents tràmits necessaris per a accedir als diferents Productes oferts en el Lloc web així com formalitzar la compra d’aquests.
e) El Client accepta sense cap reserva les Condicions Generals de Venda en formular una comanda de Productes a Anna *Torruella Alsina tenint previ coneixement del seu contingut per haver-li proporcionat un exemplar d’aquestes, a més de trobar-se publicades en la pàgina web d’Internet https://www.puntdemel.com, en versió *descargable i imprimible.

IDENTIFICACIÓ DEL VENEDOR I DELS CLIENTS
a) Les dades identificatives de www.puntdemel.com són els que es detallen a continuació: Anna *Torruella Alsina *DNI 33896544H Domicili social en C/ *Plaça Vallès 40 *3r 2a, 08201-Sabadell (Barcelona), Adreça electrònica: anna@puntdemel.com
b) Per a poder realitzar les compres des del Lloc web serà necessari que els Clients efectuïn la seva comanda marcant producte i quantitat del mateix que desitgin adquirir.

NATURALESA DEL LLOC WEB
a) Per a l’adquisició a distància dels Productes, el Client haurà de reunir les següents característiques:
Ser una persona física o jurídica amb residència o domicili situat en territori internacional.

En cas de ser una persona física, haurà de ser major d’edat i amb capacitat legal suficient per a realitzar l’adquisició.

En cas de ser una persona jurídica, la persona que efectuï la comanda haurà de ser tenir facultats suficients per a efectuar la transacció en nom i representació de la persona jurídica.

En tot cas, haurà de tenir la consideració de consumidor final, de conformitat amb el que s’estableix pel Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, és a dir per al consum propi del Client o de les persones en nom de les quals el Client estigui legalment autoritzat per a actuar. En conseqüència, queden excloses, sense caràcter exhaustiu, de la utilització del Lloc web empreses majoristes, distribuïdores, centrals de compra, grans superfícies, altres intermediaris professionals del mateix sector que www.puntdemel.com.

b) De conformitat amb l’anterior, queda totalment prohibida la revenda dels Productes adquirits a través del Lloc web.

PRODUCTES OFERTS
a) *PUNTDEMEL publicarà, al costat de la imatge de cadascun dels Productes que siguin objecte de venda a través del Lloc web, les característiques específiques de cadascun d’ells i el preu de venda aplicable.
b) *PUNTDEMEL garanteix que el preu dels Productes serà el vigent el dia de la formalització de la compra amb independència del dia en què es formalitzi el lliurament de la comanda.
c) En cas d’existir ofertes aplicables sobre el preu dels Productes, aquestes s’indicaran al costat del preu inicial amb una tipografia diferent que permeti al Client identificar de manera clara el preu final del Producte. En qualsevol cas, s’indicarà el període temporal de validesa de l’oferta.
d) *PUNTDEMEL podrà, de manera unilateral i en qualsevol moment, oferir nous Productes que siguin objecte de venda en el Lloc web així com també suspendre o cancel·lar, de manera temporal o indefinida, qualsevol dels productes.
e) Els preus establerts en el Lloc web inclouran l’IVA aplicable en cada producte així com qualsevol altre impost que fos aplicable. *PUNTDEMEL es compromet a mantenir actualitzats els preus de conformitat amb l’impost aplicable a cada moment.
f) Anna *Torruella Alsina garanteix la disponibilitat de tots els Productes oferts en el Lloc web. En cas de no estar disponible, s’ofereix la possibilitat de contactar i efectuar compra personalitzada.

 

SISTEMA DE COMPRA
a) El Client haurà de seleccionar el producte triat que desitja adquirir i la quantitat d’aquest. Aquesta operació haurà de visualitzar-la en “el meu compte” i emplenar la informació sol·licitada. El procediment de compra serà en idioma espanyol.
L’Usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita a l’efecte d’executar la seva compra. Posteriorment, l’Usuari rebrà un correu electrònic confirmant que s’ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra que serà considerat com a confirmació de la comanda realitzada. L’Usuari reconeix en el moment de la compra ser coneixedor i accepta de les condicions particulars del producte en qüestió, indicant a manera enunciativa però no limitatiu: nom i característiques d’aquest.

b) En cas de desitjar-ho, el Client podrà crear sessió d’Usuari perquè la seva informació sigui recordada en la pròxima compra.

 

 

FACTURACIÓ I FORMA DE PAGAMENT
a) El Client rebrà una factura en format digital i podrà sol·licitar, en el cas que així ho desitgi, l’enviament de la corresponent factura en format paper sense càrrec addicional. L’enviament de la mateixa es remetrà a l’adreça de correu electrònic degudament indicada pel Client.
b) El pagament de les comandes haurà de realitzar-se mitjançant sistema de pagament *Paypal i targeta de crèdit.

LLIURAMENT, ENVIAMENT I DESPESES
a) Els Productes de *PUNTDEMEL són repartits al domicili dels Clients gestionant els enviaments a través de *Packlink *Shipping S.L.
b) Horaris de lliurament: La compra es lliurarà de Dilluns a Divendres, excepte festius.
c) Zones de repartiment: *PUNTDEMEL repartirà els seus productes en territori estatal (península, balears) i internacional.
Per a comandes de països estrangers contacta directament amb nosaltres en l’email anna@puntdemel.com.

d) Despeses de transport: Les despeses de lliurament en domicili seran de 6€ Espanya i Balears per a comandes inferiors de 100€. Les despeses de lliurament en domicili seran de 7€ per Portugalper a comandes inferiors de 100€. El preu final de cada Producte publicat en el Lloc web i indicat en el correu electrònic de resum de compra que rebrà el Client.
Les despeses seran gratuïtes per a comandes superiors a 100-€

e) Termini de lliurament: Els Productes seran lliurats al domicili indicat pel Client en un termini màxim de 30 dies des de la data de la recepció del pagament. Per a comandes de països estrangers contacta directament amb nosaltres en l’email anna@puntdemel.com

 

PRODUCTES DEFECTUOSOS
a) Si, en el moment del seu lliurament al Client per part de *PUNTDEMEL, el Producte presentés defectes o faltes de conformitat amb els acords entre les Parts, el Client podrà sol·licitar a *PUNTDEMEL de forma motivada la substitució del Producte, tret que això fos objectivament impossible o desproporcionat de conformitat amb la legislació aplicable. La comunicació es realitzarà de conformitat amb el que es preveu en l’Apartat 9 posterior.
b) De confirmar-se l’existència de faltes de conformitat en el Producte, *PUNTDEMEL durà a terme la substitució del mateix sense cap cost per al Client, dins d’un termini raonable que no serà superior a quinze (15) dies després de la recollida del Producte per part de *PUNTDEMEL. En cas que no fos possible la substitució del Producte, el Client podrà optar entre (i) sol·licitar una rebaixa del preu del mateix proporcional a la falta de conformitat existent en el Producte o (*ii) resoldre el Contracte. Això no obstant, la resolució no procedirà quan la falta de conformitat del Producte sigui d’escassa importància, de conformitat amb la normativa aplicable.

 

DRET DE DESISTIMENT DE COMANDES. CANVIS I DEVOLUCIONS.
En els productes oferts en aquest lloc web, l’Usuari disposa d’un termini de 14 dies naturals per a desistir de la contractació realitzada, procedint a la devolució dels imports cobrats que procedeixi a aquest efecte.

El reemborsament al client serà́ mitjançant el mateix mètode de pagament utilitzat per aquest en el moment de realitzar la transacció inicial de compra. El termini de 14 dies computarà des de la recepció del Producte en el domicili seleccionat pel comprador.

En cas que el motiu de la devolució sigui el mal estat del producte o haver rebut un producte erroni, la devolució es realitzarà sense cap cost addicional. En qualsevol altre cas, els costos que ocasioni la devolució correran per compte del client.

El dret de desistiment no s’aplicarà en articles personalitzats (article 103 lletra c Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries)

 

Podrà exercitar el dret de desistiment facilitant la referència del Producte i les seves dades personals, per correu electrònic o mitjançant el formulari que s’acompanya.

 

A l’atenció d’Anna *Torruella Alsina *Domicilio en *Plaça Vallès 40 *3r 2a, 08201-Sabadell (Barcelona), Adreça electrònica: anna@puntdemel.com

 

 

Per la present li comunico/comuniquem (*) que desisteixo del meu/desistim del nostre (*) contracte de venda de la següent prestació del següent servei (*)

 

Nom del producte (*): ______________________________________________

Demanat el (*): __ / __ / ____

Rebut el (*):__ / __ / ____

Nom:
______________________________________________________________

(nom del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris).

 

Domicili:
_____________________________________________________________

(domicili del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris).

 

 

Signatura del consumidor i usuari o dels consumidors i usuaris:

(només si el present formulari es presenta en paper).

 

 

 

Data: __ / __ / ____

 

 

 

Per a la devolució o canvi d’un article adquirit en *PUNTDEMEL, el procés a seguir és el següent:

 

Sol·licitar la devolució o canvi per email a anna@puntdemel.com en un termini no superior a 14 dies naturals següents a la data de recepció de l’article.

En els canvis o devolucions, els articles hauran de ser enviats en el seu estat original, incloent etiquetes, targetes i embalatges, i a condicions que demostrin que el producte no ha estat usat, rentada o danyat.

L’article s’enviarà a la següent adreça:

 

*PUNTDEMEL (Anna *Torruella)

 

*Plaça Vallès 40 *3r 2a

08201-Sabadell (Barcelona)

 

Fins que rebem l’article del canvi o la devolució en el nostre magatzem, està sota la seva responsabilitat. L’article serà enviat per missatger o correu certificat i haurà de conservar el comprovant de l’enviament.

 

*PUNTDEMEL només assumeix els ports d’enviament de devolució en els següents casos:

Enviaments erronis o productes defectuosos.

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL Consultar la Política de Privacitat.

COMUNICACIONS.
A l’efecte del present Condicions General, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre Anna *Torruella Alsina i els Usuaris, aquests hauran de dirigir-se a Anna *Torruella Alsina mitjançant correu electrònic, enviant un missatge a anna@puntdemel.com o bé mitjançant comunicació escrita dirigida a Anna *Torruella Alsina *Plaça Vallès 40 *3r 2a, 08201-Sabadell (Barcelona)

 

ATENCIÓ Al CLIENT.
L’usuari podrà posar-se en contacte amb el Departament d’Atenció al client a través de correu electrònic anna@puntdemel.com

 

PERFECCIÓ DELS CONTRACTES.
La validesa dels contractes subscrits per via telemàtica queda emparada per l’article 23, apartats 1 i 3, de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic: “Els contractes subscrits per via electrònica tindran la mateixa validesa i produiran tots els efectes de l’Ordenament Jurídic Civil i Mercantil.”

El Contracte queda perfeccionat des del moment en què el client manifesti la seva conformitat amb aquestes condicions de contractació en prémer el botó d’Acceptació i Lectura d’aquestes condicions i després d’haver emplenat correctament el formulari ofert des del servidor de la web www.puntdemel.com o també pel dipòsit o remissió d’aquesta acceptació per qualsevol altre mitjà electrònic o tradicional en les oficines de la seu.

Després d’aquesta acceptació, el client rebrà notificació de www.puntdemel.com remesa automàticament a l’adreça de correu electrònic que va proporcionar en la fase de Registre. Aquest correu electrònic serà remès en un termini de 24 hores i mostrarà la informació relativa al seu registre i la modalitat de la contractació seleccionada amb les condicions específiques que apliquin a cada modalitat a cada moment i que s’accepten juntament amb aquestes condicions generals en l’instant de la contractació. No obstant això i tractant-se d’un element tècnic i automàtic, la recepció d’aquest correu electrònic pot no tenir lloc per causes tècniques alienes al control de www.puntdemel.com. En aquests casos el client haurà de posar-se en contacte amb el nostre servei d’atenció al client per a fer efectiu l’enviament.

El client està d’acord que no serà necessari confirmar la recepció de l’acceptació del contracte quan aquest s’hagi celebrat exclusivament mitjançant intercanvi de correu electrònic o un altre tipus de comunicació electrònica equivalent, tal com estableix l’article 28.3 b) de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, així com el que s’estableix en l’RD 1906/1999. Les parts accepten equiparar jurídicament la signatura autògrafa del client a la realitzada mitjançant qualsevol mena de claus, codis o elements de seguretat identificatius. Sense perjudici de l’anterior, Anna *Torruella Alsina podrà exigir quan ho consideri necessari confirmació per escrit.

 

NUL·LITAT DE LES CLÀUSULES.
Si qualsevol disposició del contracte actual esdevé il·legal, mancat de validesa o per alguna raó és inaplicable, aquesta il·legalitat, *inaplicabilidad o absència de validesa quedarà limitada exclusivament a aquesta disposició i no afectarà la validesa ni a l’aplicabilitat de les altres disposicions.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I FUR.
Els conflictes que puguin sorgir per l’aplicació de les presents normes es regiran per les lleis d’Espanya i, en la màxima mesura permesa per la llei, se sotmetran als Tribunals de Sabadell.